Disclaimer

De website Roerbeat.nl is een productie van de StichtingRoermondse Zomer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41068322.

Inhoud
De in deze site verstrekte informatie is ontleend aanbronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid envolledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie isuitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondigingworden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten wordenontleend. Stichting Roermondse Zomer kan niet garanderen dat de websitefoutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Roermondse Zomer en de(eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voorde inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. StichtingRoermondse Zomer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud vansites die niet door Stichting Roermondse Zomer worden onderhouden en waarnaarwordt verwezen of die verwijzen naar Roerbeat.nl.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuzeen het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemerzelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen,verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van dezewebsite bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeldin art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.